Okullarda Değerler Eğitimi Uygulama Kılavuzu ( Örnek Proje )

0
7893

PROJENİN ADI
Değerlerimizi Yaşatalım
PROJENİN KONUSU
Değerler Eğitimi
PROJENİN UYGULANACAĞI YER
………okulu Müdürlüğü
PROJENİN SÜRESİ
Bir yıl. 2018-2019 Öğretim yılı
PROJENİN HEDEF KİTLESİ
……okulunda öğrenim gören öğrenci ve öğrenci velileri.
PROJENİN ORTAKLARI
…… okulu öğretmen ve öğrencileri
PROJENİN AMAÇLARI
Öğrencilerin akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış olarak yetiştirilmesi. Kültürel değerlerimizin güçlendirilmesi. Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi. “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi. Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması.
Bu temel amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen somut hedefler şunlardır:
a. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve değerlerin davranışa dönüştürülmesi,
b. Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.
c. Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.
d. Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi.
e. Aile hayatımızın ve kültürümüzün güçlendirilmesi,
f. Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi,
g. “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi.
h. Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması.
i. Eğitimde güzel ahlaka gerekli önemin verilmesi ve iyi karakterli öğrenciler yetiştirilmesi.
j. Öğrencilere olumlu davranışlar kazandırılması.
k. Velilerin değerler konusunda bilgilendirilmesi.
l. Ailede değerlerin yaşatılmasının sağlanması
PROJENİN GEREKÇESİ
1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “Yaşayan Değerler Eğitimi Programı” (YDEP) kapsamında; Brahma Kumaris’in hazırladığı ve halen dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan ; “Daha İyi Bir Dünya İçin Değerlerimizi Paylaşalım” projesi ile “Değerler Eğitimi” ile ilgili çalışmalar başlamıştır.
Ülkemizde değerler eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010/53 nolu genelgesi ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının bütün sınıf ve şubelerinde uygulamaya konulmuştur.
Günümüzde değerler eğitimi, diğer derslerin konuları içerisinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.
Ders kitaplarında yer alan, kardeşlik, vatan sevgisi, nezaket ve görgü kuralları, vatan sevgisi, sabır, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi, hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa dönüştürülmesi önemlidir.

Değerler eğitiminin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir kimlik kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.
Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, değerler eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.
PROJE YÜRÜTME ve DEĞERLENDİRME KURULLARI
……… okulu öğrenci, öğrenci velileri, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla yürütülecektir.
PROJENİN DAYANAKLARI
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
… Müdürlüğü Stratejik Planı
PROJE FAALİYETLERİ
Proje 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren okulumuzda uygulamaya konulacak, her yıl farklı değer konuları ile devam ettirilecektir.
Okul Düzeyindeki Faaliyetler
Okul Proje Yürütme Kurulu projenin okul düzeyinde yönetim ve organizasyonundan sorumlu olacaktır.
Belirlenen değerin belirlenen süre içerisinde tüm yönleriyle işlenmesi için;
– Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretime ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre kurulması gereken Öğrenci Kulüplerinden, “Okullarda Değerleri Tanıma ve Tanıtma Kulübü” okulda kurulmamış ise, kurulması,
– Değerle ilgili olarak öğretmenler kurulunun toplanması. Toplantıda öğretmenlerin konu ile bilgilendirilmesi. Uygulanacak değerin belirlenmesi. Görev dağılımı yapılması ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
– Uygulanacak değer ile ilgili öğretmenlerin bilgilendirilmesi.
– Sınıflarda öğretmenler tarafından değerle ilgili kısa bilgi paylaşılması. Değerle ilgili hikâye, kıssa, masal veya yaşanmış olayların paylaşılması.
– Okulda ilgili aylara ait değer öne çıkartılarak, yoğun etkinlikler yapılması.
– Okulun ilgili ayların değerlerine ilişkin dikkatleri konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle (Pano Çalışması, Afiş, Fotoğraf, Örnek Kişilerin tanıtılması, Kitap tanıtımları, Duvar Gazeteleri, Broşürler, Basılı materyaller v.b. ) donatılması,
– Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı seminer, münazara, panel, konferans ve benzeri çalışmalar düzenlenmesi,
– Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi,
– Okul bülteninde veya dergisinde ilgili aylara ilişkin değerlerin işlenmesi,
– Öğrencilerin örnek alabilecekleri yazar, akademisyen, sanatçı, sporcu v.b. kişilerin okulda konuk edilmesi.
– Örnek kişilikleri tanıtmak ve bu kişilerden yaşanmış hikâyeler paylaşılması,
– Sınıf içi etkinliklerle bu değerlerin öne çıkarılması,
– Okulda değerlere ilişkin film gösterimi, tiyatro v.b. etkinlikler planlanması,
– Pazartesi ve Cuma günleri bayrak törenlerinde öğrenci ve öğretmenler tarafından değerleri anlatan kısa konuşmalar yapılması,
– Değerlerle ilgili performans ödevleri verilmesi,
– Değerin uygulama süresinin sonunda, ilgili değerimizi davranışlarına yansıtan örnek öğrencilerin belirlenerek ödüllendirilmesi bu şekilde öğrenci veli ve öğretmenlerimizin farkındalıklarının artırılması
– Okul rehberlik servisleri tarafından, okul düzeyinde ilgili değere yönelik tutum belirleme anket çalışmaları yapılması ve ön test – son test değerlendirmeleri ile yapılan çalışmaların çocuklar üzerindeki etkisinin belirlenmesi,
– Huzurevi ziyaretleri, Yaşlı ziyaretleri, hasta ziyaretleri… yapılması,
Yukarıda örnek olarak verilen çalışmalar ve başka çalışmalarla, bu değerlerin okul gündeminde yoğun biçimde yer almasını sağlayarak çocuklarımızın bilinçaltlarına yerleşmelerine katkı sağlanmalıdır.
Sınıf Düzeyindeki Faaliyetler
– Sınıfta öğrenciler değerle ilgili olarak öğretmenler tarafından bilgilendirilecek. Öğretmenlerin yaşantıları, davranışları ve beden dilleri ile örnek (tutarlı) olmaları öğrenciler üzerinde olumlu etki oluşturacaktır.
– Sınıflarda değer ile ilgili kısa bilgilendirilmeler yapılması, kıssa, örnek hikâye ve paylaşımların yapılması. Sınıfta kısa hikâyelerin canlandırılması.
Okul içinde her sınıf, ilgili ayların değerlerine yönelik, sınıf rehber öğretmeninin denetim ve rehberliğinde yukarıda belirtilen etkinlik örnekleri ve benzeri başka etkinlikleri sınıf düzeyinde yapacaklardır.
Projede bilgilendirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarına dikkat edilmesi.
Bilgilendirme: Değerle ilgili öğretmenler kurulu ile öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin bilgilendirilmesi. Okulda yarışmalar yapılması, panolar hazırlanması, seminerler verilmesi. Uygulama: Değerle ilgili alan ziyaretleri yapılması. Güzel örnekler seçilmesi, etkinlikler yapılması. Değerlendirme: Yapılan faaliyetler sonunda elde edilen kazanımlar, görülen aksaklıklar tespit edilmeli, daha sonraki süreçte konunun unutulmaması için zaman zaman davranışlar ve sözlerle hatırlatılmalıdır.
Velilere Yönelik Etkinlikler
Projede üzerinde en fazla durulması gereken boyutlardan birisi de okul veli işbirliğinin sağlanmasıdır. Velilere değerler konusunda farkındalık kazandırılması, en az öğrenciler kadar önemlidir. Aslında değerlerin esas öğretileceği, içselleştirileceği yer ailedir. Değerler okullarda bilgi seviyesinde öğretilir, eğer evde davranış haline getirilmezse zamanla unutulur gider. Bu kapsamda şu çalışmalar yürütülecektir:
– Velilere yönelik çocuğun eğitiminde anne ve babanın sorumlulukları konusunda veli bilgilendirilmeli ve konu ile ilgili okulda velilere yönelik aile eğitimi seminerleri verilmelidir.
– Değerler eğitimi ile ilgili velilere yönelik bültenler hazırlanmalı, seminer, konferans, kitap okuma ve toplantılarla veliler de sürece dahil edilmelidir.
– Değerle ilgili olarak velilere, ev içi davranışlara yönelik bir bilgilendirme mektubu hazırlanarak gönderilecektir. Mektupta, açık ve öz olarak, ilgili değer bağlamında, okulda neler yapıldığı ve yapılacağı, anne baba olarak sorumluluklarının neler olduğu anlatılacaktır.
– Her dönem en az bir kez o dönem öne çıkan değerlerle ilgili olarak, okul bünyesinde ya da dışarıdan davet edilecek misafir konuşmacılar vasıtası ile velilere yönelik eğitim çalışması yapılmaya çalışılacaktır.
Çocuklara kazandırılmaya çalışılan değer ve davranışların kalıcı olması, çocukların öğrendikleri ile aile ortamında çatışma yaşanmaması için güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
Ek 1
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ KONULARI VE ALT BAŞLIKLARI
BİRİNCİ DÖNEM ( EYLÜL-ARALIK) : KOMŞULUK
ALT DEĞERLER: Komşu hakkı, Komşu ziyaretleri, Akraba ziyaretleri, komşularla yardımlaşma, hediyeleşme, paylaşma
İKİNCİ DÖNEM ( OCAK- HAZİRAN) : NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI
ALT DEĞERLER: Yemek yeme adabı, teşekkür etmek, rica etmek, özür dilemek, telefonla konuşma adabı, misafirlikte davranışlar, konuşma kuralları
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
……….okulu müdürlüğü: Projenin uygulanması, koordinasyonu, takibi ve değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.